samba搭建

安装samba #yum install samba   配置samba #vi /etc/samb […]